Pravidla futsalu

Část futsalových pravidel.

PRAVIDLO 1

HRACÍ PLOCHA

Rozměry hrací plochy

Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Délka hrací plochy musí být větší než šířka.

Délka: minimum 25 m, maximum 42 m

Šířka: minimum 15 m, maximum 25 m.

Při mezinárodních utkáních jsou povinné tyto rozměry hrací plochy: délka 38 až 42 m, šířka 18 až 25 m.

Vyznačení hrací plochy

Hrací plocha musí být vyznačena zřetelnými čarami širokými 8 cm; tyto čáry jsou součástí území, které vyznačují.

Delší čáry ohraničující hrací plochu se nazývají postranními čarami, kratší čáry se nazývají brankovými čarami.

Hrací plocha je středovou čárou rozdělena na dvě stejné poloviny. Uprostřed středové čáry se vyznačí středová značka a z ní středový kruh o poloměru 5 m.

Pokutové území

Ze středu na vnějším okraji obou brankových tyčí se směrem do hrací plochy vyznačí čtvrtkruh o poloměru 6 m. Tyto dva čtvrtkruhy se spojí čárou dlouhou 3,16 m, která je rovnoběžná s brankovou čárou. Takto vyznačená čára se nazývá čárou pokutového území a jí vyznačený prostor se nazývá pokutovým územím.

Značka pokutového kopu

V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 6 m od brankové čáry vhodným způsobem pokutová značka.

Značka druhého pokutového kopu

Mimo pokutové území se na obou polovinách hrací plochy na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 10 m od brankové čáry vhodným způsobem druhá pokutová značka.

Rohový čtvrtkruh

V průsečících postraních a brankových čar se směrem do hrací plochy vyznačí čtvrtkruh o poloměru 25 cm.

Zóna pro střídání hráčů

Na té straně hrací plochy, kde jsou střídačky, se vyznačí zóny pro střídání hráčů; pouze těmito zónami hráči na hrací plochu vstupují nebo ho opouštějí. Hráči každého družstva mohou používat pro střídání pouze zónu na vlastní polovině hrací plochy.

Zóny pro střídání hráčů začínají 5 m od středové čáry a jsou široké 5 m. Na obou koncích se vyznačují čárami širokými 8 cm a dlouhými 80 cm, jež jsou vedeny kolmo na postranní čáru tak, že tato čára je dělí na polovinu (40 cm jde na stranu ven z hrací plochy a 40 cm na stranu dovnitř hrací plochy).

Prostor před stolkem časomíry a prostor po stranách stolku časomíry (do vzdálenosti 5 m na obě strany od pomyslného prodloužení středové čáry) má zůstat volný.

PRAVIDLO 2

MÍČ

Míč má být

 • kulatý,
 • vyroben z kůže, nebo jiného schváleného materiálu,
 • o obvodu ne menším než 62 cm a ne větším než 64 cm,
 • při zahájení hry o váze ne menší než 400 g a ne větší než 440 g,
 • nahuštěn na tlak 0,4 až 0,6 atm (400 až 600 g/cm²) na úrovni moře

Výměna poškozeného míče

Jestliže v průběhu hry dojde k poškození míče tak rozhodčí

 • přeruší hru
 • po výměně míče naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se původní míč stal nezpůsobilým pro hru.

Rozhodnutí Komise futsalu FIFA

 1. Pro mezinárodní utkání není povoleno použití plstěných míčů.
 2. Při puštění míče z výšky 2 m nemá míč odskočit od země méně než 50 cm a více než 65 cm.

V soutěžních utkání mohou být použity pouze míče splňující požadavky uvedené v pravidle 2.

V soutěžních utkáních FIFA a UEFA lze používat míče splňující technické požadavky podle níže uvedených specifikací (označení):

 • “FIFA APPROVED” (schváleno FIFA)
 • “FIFA INSPECTED” (prověřeno FIFA)
 • “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS” (mezinárodní míčový standard)

Tato označení garantují, že míče byly posouzeny pověřenou organizací a bylo zjištěno, že jsou v souladu s technickými specifikacemi v souladu s pravidlem 2.

Členské země FIFA mají pro své soutěže používat míče s jedním ze tří výše uvedených označení. Míče pro ostatní utkání mají odpovídat ustanovením pravidla 2.

V případě, že národní svaz vyžaduje použití míčů označených logem “FIFA APPROVED” nebo “FIFA INSPECTED”, smí pro své soutěže použít i míče označené “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”.

V soutěžích FIFA v utkáních organizovaných pod záštitou UEFA nebo národních svazů nejsou na míči povoleny žádné komerční reklamy s výjimkou symbolu soutěže a ochranné známky výrobce.

Rozhodnutí Komise futsalu ČMFS

 1. Použití jiných míčů než míče č. 4 se sníženým odskokem, je výjimečně povoleno pouze pro utkání hraná na venkovních hracích plochách.
 2. Octne-li se v době, kdy je míč ve hře, na hrací ploše další míč, a je-li tím ovlivněna hra, rozhodčí hru přeruší a po zjednání nápravy naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl původní míč v okamžiku přerušení hry.
 3. O způsobilosti míče a jeho případné výměně může rozhodnout pouze rozhodčí.

PRAVIDLO 3

POČET HRÁČŮ

Hráči

Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

Střídání

Náhradníci mohou být nasazeni v každém soutěžním utkání pořádaném FIFA, UEFA nebo jejich členskými zeměmi. Maximální povolený počet náhradníků je devět. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hrací plochu jako náhradník za jiného hráče. Střídat lze i v době, kdy je míč ve hře (letmé střídání), a to za následujících podmínek:

 • Střídaný hráč opustí hrací plochu přes zónu střídání svého družstva.
 • Náhradník vstoupí na hrací plochu rovněž přes zónu střídání svého družstva, ale ne dříve, než střídaný hráč přes postranní čáru úplně opustí hrací plochu.
 • Náhradník podléhá pravomoci rozhodčího, ať už bude připuštěn ke hře nebo ne.
 • Střídání je dokončeno vstupem náhradníka na hrací plochu. Od této chvíle se náhradník stal hráčem a hráč, který byl vystřídán, se stal náhradníkem.

Brankář si může kdykoli vyměnit své místo s kterýmkoli jiným hráčem.

Trestní ustanovení

Jestliže náhradník v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí přeruší hru,

 • hráče, který má být vystřídán poučí, že nejprve musí opustit hrací plochu,
 • náhradníka napomene a vykáže z hrací plochy, aby bylo možno provést střídání v souladu s ustanoveními pravidla,
 • hru naváže nepřímým volným kopem ve prospěch mužstva, které se neprovinilo, z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.

Jestliže náhradník vstoupí na hrací plochu nebo střídaný hráč ji opustí jiným prostorem než je zóna pro střídání jeho družstva, rozhodčí

 • přeruší hru, napomene hráče (náhradníka), který porušil pravidlo, a vykáže ho z hrací plochy, aby střídání bylo možno provést v souladu s ustanovením pravidla,
 • hru naváže nepřímým volným kopem ve prospěch mužstva, které se neprovinilo, z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.

Rozhodnutí Komise futsalu FIFA

 1. Při zahájení hry musí každé družstvo mít pět hráčů, z nichž jeden je brankář.
 2. Jestliže v průběhu utkání počet hráčů družstva (vč. brankáře) klesne pod tři, utkání končí.
 3. Funkcionáři družstva jsou oprávněni udělovat hráčům v průběhu hry pokyny. Přitom však nesmějí překážet hráčům nebo rozhodčím a jsou povinni chovat se slušně.
 4. Postup rozhodčího při zranění hráče (uvedeno v Dodatečných instrukcích FIFA pro rozhodčí)
  Při zranění hráče je rozhodčí povinen postupovat podle níže uvedených pokynů:
  1. jestliže zranění hráče podle názoru rozhodčího není závažné, vyčká na nejbližší přerušení hry,
  2. přeruší ihned hru, jestliže podle jeho názoru je zranění hráče závažné,
  3. po konzultaci se zraněným hráčem povolí vstup na hrací plochu nejvýše dvou funkcionářů družstva, kteří zdravotní stav hráče posoudí,
  4. je-li to nezbytné, povolí rozhodčí vstup na hrací plochu pořadatelské službě s nosítky,
  5. zabezpečí, aby zraněný hráč rychle a bezpečně opustil hrací plochu,
  6. nedovolí ošetřování hráče na hrací ploše,
  7. zajistí, aby hráč s krvácejícím zraněním vždy opustil hrací plochu; tomuto hráči dovolí návrat na hrací plochu až poté, co se jeho krvácení zastavilo; zabezpečí, aby se hráč na hrací plochu nevrátil s oděvem znečistěným krví,
  8. jestliže povolí vstup na hrací plochu zdravotníkům, musí zraněný hráč hrací plochu opustit, a to buď sám nebo na nosítkách; hráče, který hrací plochu neopustí, rozhodčí napomene za zdržování při navazování hry,
  9. dohlédne, aby se zraněný hráč po ošetření vrátil na hrací plochu vrátit až poté, co hra byla znovu zahájena,
  10. dovolí, aby zraněný hráč opustil hrací plochu přes kteroukoli čáru, která ji ohraničuje,
  11. dohlédne, aby náhradník, který střídá zraněného hráče, vstoupil na hrací plochu výhradně přes zónu střídání svého družstva,
  12. dovolí, aby s jeho souhlasem, případně se souhlasem třetího rozhodčího (nebo druhého rozhodčího, pokud třetí rozhodčí nebyl k utkání delegován), se zraněný hráč, pokud nebyl vystřídán, mohl na hrací plochu vrátit odkudkoli přes postranní čáru, a to i v nepřerušené hře.
  13. Jestliže utkání nebylo přerušeno z jiného důvodu, nebo jestliže hráč nebyl zraněn v důsledku porušení pravidel, naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.
 5. Výjimky z výše uvedeného postupu jsou povoleny pouze v následujících případech:
  1. při zranění brankáře,
  2. když brankář se srazí s jiným hráčem a oba hráči potřebují ošetření,
  3. když dojde k těžkému zranění hráče (zapadnutí jazyka, zástava srdeční činnosti, zlomenině apod) a dodržení výše uvedeného postupu by mohlo ohrozit jeho život.

Rozhodnutí Komise futsalu ČMFS

 • V případě porušení ustanovení o střídání hráčů náhradníkem družstva rozhodčí přeruší hru, náhradníka napomene a vykáže z hrací plochy s tím, že hráč, který má být vystřídán, se vrátí zpět na hrací plochu. Nové střídání rozhodčí povolí až po zahájení hry.
 • Vstoupí-li náhradník předčasně na hrací plochu nebo mimo zónu pro střídání svého družstva a dopustí se přestupku, za který by měl být vyloučen, udělí mu rozhodčí ČK a jeho družstvo pokračuje ve hře s nezměněným počtem hráčů (provinil se náhradník). Dopustí-li se přestupku, za který se vylučuje, hráč, který má být vystřídán, předtím, než střídání bylo ukončeno, bude jeho družstvo pokračovat ve hře s menším počtem hráčů.
 • Brankář si může kdykoli vyměnit své místo s kterýmkoli hráčem z pole, ale pouze v přerušené hře. Mění-li si místa brankář a hráč z pole, musí mít na svých nových postech čísla dresů stejná jaká měli na postech původních. Náhradní brankář musí vždy mít jiné číslo dresu než má brankář nastupující do hry na začátku utkání.
 • Jestliže rozhodčí z důvodu porušení pravidla navazuje hru nepřímým volným kopem, který by se měl zahrávat uvnitř pokutového území provinivšího se družstva, provede se tak podle „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.
 • Hráč, který je zraněn, musí – pokud to je možné – kvůli ošetření opustit hrací plochu. Pokud je nutno hráče ošetřit na hrací ploše, musí tento hráč po ošetření hrací plochu opustit a nesmí se na ni vrátit dříve, než je hra znovu zahájena, a dokud nenahlásí svoji způsobilost k další hře třetímu rozhodčímu (nebo druhému rozhodčímu, pokud třetí rozhodčí nebyl k utkání delegován).
 • Funkcionáři družstva jsou oprávněni udělovat hráčům v průběhu hry pokyny. Vždy pouze jeden funkcionář družstva může během utkání dávat hráčům taktické pokyny ve stoje z prostoru zóny pro střídání jeho družstva; musí to činit tak, aby nezasahoval do pohybu hráčů a rozhodčích, a musí se vždy chovat vhodným způsobem.
 • Na střídačce se v průběhu utkání mohou zdržovat pouze členové a funkcionáři družstva. Vyloučení členové družstva a funkcionáři, kteří byli rozhodčím v průběhu utkání vykázáni, se musí odebrat trvale do hráčské kabiny svého družstva.
 • Z hráčů nastupujících k utkání musí být jeden vždy kapitán. U jeho jména musí být před zahájením utkání v Zápise o utkání připsáno písmeno K (v kroužku).
  Jestliže je kapitán vyloučen nebo z jiného důvodu odstoupí ze hry, převezme jeho funkci se všemi právy i povinnostmi zástupce kapitána družstva. U jména zástupce kapitána družstva se v zápise o utkání dodatečně připíší písmena ZK (v kroužku).
 • Jen kapitán družstva (popřípadě zástupce kapitána družstva) má v průběhu utkání právo obracet se vhodným způsobem na rozhodčího, a to pouze v záležitostech týkajících se hry. Jeho jednání musí být vždy stručné, věcné a korektní, jinak ho rozhodčí napomene za nesportovní, případně vyloučí za hrubé nesportovní chování.

PRAVIDLO 4

VÝSTROJ HRÁČŮ

Bezpečnost

Hráč nesmí mít ve své výstroji nic (vč. všech druhů ozdob), co by mohlo ohrozit jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiného hráče.

Základní povinná výstroj hráče

Základní výstroj hráče se skládá z těchto samostatných části:

 • dres nebo tričko
 • trenýrky (pokud jsou pod nimi termokalhoty, musí být stejné barvy jako trenýrky nebo té barvy, která na trenýrkách převládá),
 • stulpny
 • chrániče holení
 • sportovní obuv (tenisky, lehká tréninková obuv z kůže nebo gymnastická obuv s podrážkou z gumy nebo podobného materiálu).

Chrániče holení

 • musí být úplně zakryty štulpnami
 • musí byt zhotoveny z vhodného materiálu (z gumy, plastické hmoty nebo jiného podobného materiálu)
 • musí zajistit přiměřený stupeň ochrany.

Brankář

 • smí mít dlouhé kalhoty
 • jeho oblečení se barvou musí lišit od oblečení ostatních hráčů a rozhodčích
 • střídá-li brankáře hráč z pole, musí mít brankářský dres s číslem stejným, které měl na dresu pro hru v poli

Trestní ustanovení

V případě jakéhokoli porušení pravidla provinivšího se hráče rozhodčí vykáže, aby svoji výstroj uvedl do pořádku. Tento hráč se na hrací plochu smí vrátit až poté, co se ohlásí rozhodčímu, a ten zkontroluje, zda jeho výstroj odpovídá ustanovení pravidla.

Navázání hry

Jestliže rozhodčí přeruší hru aby potrestal hráče, který porušil pravidlo, naváže hru nepřímým volným kopem, který provede hráč soupeřova družstva z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.

Rozhodnutí Komise futsalu FIFA

 • Hráč nesmí odhalit nátělník (spodní prádlo) s jakýmikoli hesly nebo reklamními nápisy. Hráč, který si svlékne dres a tím odkryje takové nápisy na svém spodním prádle, bude potrestán řídícím orgánem soutěže.
 • Dresy hráčů musí mít rukávy.
 • Povolená doplňková výstroj (uvedeno v Dodatečných instrukcích pro rozhodčí) Moderní ochranné pomůcky, jako pokrývky hlavy, obličejové masky, chrániče holení a rukou apod, zhotovené z měkkého a lehkého materiálu, nejsou považovány za nebezpečné a proto jsou povoleny; povolené jsou rovněž brýle určené pro sport zhotovené z nových bezpečnostních skel. Hráč naopak na sobě nesmí mít nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jeho nebo jiných hráčů, a to včetně všech druhů klenotů či ozdob, i zabezpečených hladkých snubních prstenů.
 • Šperky a ozdoby (uvedeno v Dodatečných instrukcích pro rozhodčí) Všechny druhy šperků či ozdob (např. prsteny a náušnice, náboženské ozdoby či talismany, stejně jako různé kožené, plastické nebo gumové předměty) jsou považovány za pro zdraví a bezpečnost hráčů nebezpečné, proto je hráči na sobě nesmějí mít, i když je zakryjí ochrannou páskou.

Rozhodnutí Komise futsalu ČMFS

 • Hráči jednoho družstva musí nastoupit k utkání v jednotných dresech, kromě brankářů, kteří musí mít dres odlišný od všech hráčů v poli a brankářů soupeře. Dresy hráčů musí být na zádech opatřeny čísly většími než 20 cm. Každý hráč stejného družstva musí mít jiné číslo, přesné číselné rozpětí určují propozice příslušné soutěže. V mezinárodních utkáních jsou hráči ještě označeni stejnými menšími čísly na přední části dresu.
 • Kapitán družstva musí být na levém rukávu zřetelně označen páskou z látky nejméně 3 cm široké, která je výrazně barevně odlišná od barvy jeho dresu a která je snadno navlékatelná.
 • Na venkovních hřištích je povoleno používat kopačky s gumovými kolíky nebo s litými kolíky z umělé hmoty. Kopačky s kovovými kolíky jsou zakázány.
 • Dospělý hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát, avšak před zahájením hry podpisem v zápise o utkání potvrdí prohlášení „Hraji v brýlích na vlastní nebezpečí a odpovídám i za možná zranění jiných hráčů“. Podobně postupuje v případě i při použití jiných ochranných pomůcek, např. masky na obličej, přilby, ortézy, atd.
  Za hráče mladších 18ti let, kteří nosí brýle, nesou odpovědnost rodiče hráče (zákonní zástupci). Ti proto před soutěží (nebo případně i před utkáním) předají vedoucímu družstva písemné prohlášení, ve kterém potvrdí vlastnoručními podpisy svoji odpovědnost ve znění prohlášení ve čl. 4. Před utkáním potom hráč a vedoucí družstva pouze svými podpisy v zápise o utkání podepíší, že „Oddíl má k dispozici prohlášení rodičů (zákonných zástupců) hráče o odpovědnosti za možná zranění jiných hráčů“.
  Toto ustanovení platí jen pro domácí soutěžní utkání.
 • Výstroj hráčů kontrolují rozhodčí vždy před začátkem utkání. Pokud rozhodčí v průběhu hry zjistí závadu na výstroji hráče, nemusí ihned přerušit hru, ale vyzve hráče, aby svoji výstroj uvedl do pořádku; pokud hráč výzvy rozhodčího neuposlechne, rozhodčí přeruší hru, hráče napomene za nesportovní chování a vykáže ho z hrací plochy. Za tohoto hráče smí okamžitě nastoupit náhradník, a hru rozhodčí naváže nepřímým volným kopem v místě, kde došlo k porušení pravidla, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9.
 • Vykázaný hráč se smí vrátit do hry je až v době, kdy je míč ze hry a po souhlasu rozhodčího, který se předtím přesvědčil, že hráč svoji výstroj uvedl do pořádku.
 • Hráče, který si po vstřelení branky byť i jen částečně svlékne dres tak, že si jím zakryje obličej, rozhodčí napomene za nesportovní chování.
 • Hráče, který na své výstroji nebo na spodním prádle odhalí emblém, reklamu či jiný nápis, který je v rozporu s ustanoveními pravidla, rozhodčí netrestá, ale porušení pravidla podrobně popíše v zápise o utkání.
 • V případě shody barvy dresů má přednostní právo volby domácí družstvo.
 • V případě shody barvy dresů při tzv. power-play může pátý hráč,m který dočasně vykonává funkci brankáře, použít rozlišovací dres (vestu) s podmínkou zřetelně viditelného čísla.

PRAVIDLO 5

ROZHODČÍ

Pravomoc rozhodčího

Utkání řídí rozhodčí, který má plné právo uplatňovat pravidla hry. Pravomoc rozhodčího začíná jeho vstupem na hrací plochu k zahájení hry a trvá do okamžiku, kdy rozhodčí po ukončení hry opustí hrací plochu.

Práva a povinnosti rozhodčího:

 1. uplatňovat pravidla futsalu,
 2. nechat pokračovat ve hře v případech, kdy je přesvědčen, že by přerušením hry poskytl výhodu družstvu, jež se provinilo; nemá-li výhoda předpokládaný účinek, potrestá rozhodčí původní přestupek,
 3. dělat si poznámky o všech událostech a incidentech, ke kterým došlo před, v průběhu a po utkání a o všech opatřeních přijatých vůči hráčům nebo funkcionářům,
 4. působit jako časoměřič v případě, že oficiální časoměřič není přítomen,
 5. zastavit, přerušit nebo ukončit hru pro závažná porušování pravidel, jestliže to považuje za přiměřené,
 6. zastavit, přerušit hru nebo ukončit hru pro zásah vnějšího vlivu,
 7. trestat provinivší se hráče napomenutím nebo vyloučením,
 8. přijímat opatření proti funkcionářům za nevhodné chování a pokud to je nutné, vykázat je od hrací plochy i z prostoru hřiště,
 9. postarat se, aby žádné neoprávněné osoby nevstupovaly na hrací plochu,
 10. přerušit hru, je-li podle jeho názoru hráč vážně zraněn, a zajistit co nejrychlejší odnesení tohoto hráče z hrací plochy,
 11. nechat pokračovat ve hře dokud míč není ze hry, jestliže podle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce,
 12. zajistit, aby žádný z míčů určených ke hře neodporoval požadavkům pravidla 2,
 13. potrestat těžší přestupek, jestliže se hráč dopustí současně několika různých přestupků.

Rozhodnutí rozhodčího

Rozhodnutí rozhodčích o skutečnostech souvisejících s hrou jsou konečná.

Rozhodčí (druhý rozhodčí) smí změnit své rozhodnutí jen v případě, uvědomí-li si, že bylo nesprávné, nebo to považují za nezbytné. Smí tak ale učinit jen do doby, dokud hra nebyla znovu zahájena nebo jestliže utkání již nebylo mezitím ukončeno.

Rozhodnutí Komise futsalu FIFA

 1. Jestliže rozhodčí a druhý rozhodčí současně signalizují přestupek a rozcházejí se v tom, které družstvo má být potrestáno, platí rozhodnutí hlavního rozhodčího.
 2. Rozhodčí i druhý rozhodčí mají právo napomenout nebo vyloučit hráče, ale v případě, že mezi nimi dojde k neshodě, platí rozhodnutí hlavního rozhodčího

Rozhodnutí Komise futsalu ČMFS

 1. K řízení každého utkání musí být ustanoveni rozhodčí a druhý rozhodčí. Pokud se k utkání dostaví pouze jeden delegovaný rozhodčí, je rozhodčím hlavním. Druhý rozhodčí bude v tom případě nahrazen rozhodčím laikem, který ovšem nevykonává funkci druhého rozhodčího, ale pouze funkci „postranního rozhodčího“. Při výkonu funkce postranní rozhodčí nepoužívá píšťalky, nýbrž praporku nebo jiné odpovídající signalizace.
 2. Pravomoc rozhodčího uplatňovat pravidla futsalu začíná vstupem rozhodčího na hrací plochu k zahájení hry a trvá až do okamžiku, kdy po ukončení hry opustí hrací plochu. Trvá proto
  • i po dobu, o kterou bylo utkání nastaveno nebo prodlouženo
  • i v době, kdy se provádějí kopy ze značky pokutového kopu
  • a v době všech příslušných přestávek.
 3. Všeobecná pravomoc rozhodčího přijímat opatření k proviněním hráčů a funkcionářů je daná pravidly futsalu, Soutěžním řádem a Rozpisem příslušné soutěže. Začíná podpisem zápisu o utkání kapitánem (u mládeže i vedoucím) družstva před utkáním a končí podpisem zápisu o utkání kapitánem (u mládeže i vedoucím) družstva po utkání. Provinění, ke kterým dojde mimo tuto dobu, popíše rozhodčí v zápise o utkání.
  1. Jestliže se hráč dopustí závažného provinění ve smyslu části D pravidla 12 v době od podepsání zápisu o utkání před utkáním do okamžiku, kdy rozhodčí vstoupí na hrací plochu, aby zahájil hru:
   • nepřipustí provinivšího se hráče ke hře s tím, že za tohoto hráče však může nastoupit některý z náhradníků; družstvo však nesmí doplnit počet náhradníků.
  2. Jestliže se hráč dopustí přestupku v době od svého vstupu na hrací plochu před zahájením hry až do okamžiku zahájení hry, uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci dané pravidly futsalu:
   • Vyloučí hráče s tím, že za tohoto hráče smí nastoupit některý z náhradníků, ale družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.
  3. Jestliže se hráč dopustí jakéhokoli přestupku v době od zahájení hry do okamžiku, kdy po ukončení hry opustí hrací plochu, uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci dané pravidly futsalu:
   • Vyloučí hráče s tím, že pokud se hráč dopustil závažného provinění jako hráč v poli, pokračuje jeho družstvo oslabeno ve smyslu Rozhodnutí Komise futsalu FIFA č.1 k pravidlu 12; družstvo rovněž nesmí doplnit počet náhradníků.
  4. Jestliže se hráč dopustí závažného provinění po opuštění hrací plochy po ukončení utkání do okamžiku podpisu zápisu o utkání kapitánem družstva po utkání, oznámí rozhodčí provinění hráče kapitánovi družstva. Provinění hráče rozhodčí uvede na přední stranu zápisu o utkání a kapitán družstva (u mládeže i vedoucí) potvrdí podpisem jeho totožnost.
  5. Všechna provinění hráčů, ke kterým došlo od okamžiku podepsání zápisu o utkání před začátkem utkání do okamžiku podepsání zápisu po utkání uvede rozhodčí na přední stranu zápisu o utkání a kapitán družstva (u mládeže i vedoucí) potvrdí podpisem totožnost uvedených hráčů.
  6. Osobní tresty hráčům (náhradníkům) rozhodčí zásadně uděluje žlutou nebo červenou kartu s tím, že ve zcela mimořád¬ných situacích tak může učinit i ústně. Opatření vůči funkcionářům družstev se přijímají bez použití barevných karet prostřednictvím kapitána družstva.
  7. Jestliže funkcionář družstva svévolně a demonstrativně na znamení nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího opustí hrací plochu, považuje se osobu vykázanou; tento funkcionář je povinen odebrat se do kabiny svého družstva a na střídačku se již nesmí vrátit; pro toto utkání pozbyl práv a povinností, které vyplývaly z jeho funkce. Rozhodčí jeho provinění popíše v zápise o utkání.
 4. Rozhodčí jsou povinni:
  1. nastoupit k řízení utkání v barevně jednotné výstroji, skládající se z dresu (trička), trenýrek, stulpen a odpovídající obuvi. Musí dbát na to, aby barva jejich dresů byla odlišná od barvy dresů hráčů obou družstev vč. brankářů, a musí mít při sobě patřičné vybavení: zápis o utkání, píšťalku žlutou a červenou karta, hodinky, tužku, notes pro vlastní záznamy o utkání a minci k losování.
  2. vystupovat a jednat slušně a korektně; s hráči v průběhu utkání rozhodčí nediskutuje, ale kapitánovi družstva je na vyžádání povinen odpovědět na jeho dotazy či připomínky, pokud byly vzneseny slušnou formou a tak, aby nenarušovaly plynulý průběh hry.
  3. vést si záznamy o průběhu utkání a všech událostech, které se přihodí během, před i po utkání.
  4. pokud to charakter hry dovoluje, ponechávat hře volný průběh.
  5. při řízení utkání používat předepsanou signalizaci
  6. dát znamení k opětnému zahájení hry ve všech případech, kdy sám přerušil hru, s výjimkou situace, kdy hru navazuje míčem rozhodčího. Znamení dává píšťalkou, pokynem rukou nebo i ústně, ale to tak hlasitě, aby nemohlo dojít k pochybnostem, že hra bude znovu zahájena.
  7. upustit od potrestání přestupku v případě, kdy je přesvědčen, že přerušením hry by zvýhodnil družstvo, které se provinilo (výhoda ve hře). Pokud rozhodčí výhodu ve hře poskytne, přičte se družstvu, které se provinilo, akumulovaná chyba (faul). Při uplatnění výhody ve hře po zákroku, který je podle pravidel nutno potrestat napomenutím nebo vyloučením, rozhodčí hráče napomene nebo vyloučí až při první situaci, kdy je míč mimo hru. Výhodu nelze poskytnout v případě, že při zákroku došlo ke zranění, které si vyžaduje okamžitého ošetření.
  8. dbát na stejné posuzování přestupků před a po dosažení pěti akumulovaných chyb.
  9. důsledně trestat simulování hráčů. V případě, že z důvodu simulování rozhodčí přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop, napomene hráče za nesportovní chování bez ohledu na to, na kterém místě hrací plochy k zákroku došlo.
  10. dbát na dodržení doby hry, dodržení doby 1 minuty při čerpání oddechového času a 2 minut trestu za vyloučeného hráče v případě, že není přítomen časoměřič ani druhý rozhodčí.
  11. nepovolit žádné osobě, kromě hráčů obou mužstev, vstup na hrací plochu bez jeho souhlasu.
 5. Výhoda ve hře

  Rozhodčí má výhodu ve hře použít v každé situaci, kdy přerušením hry by poškodil družstvo, které se neprovinilo; to nemění nic na tom, že družstvu, jehož hráč se provinil, se připočítá akumulovaná chyba. Výhodu je možné poskytnout i několikrát za sebou s tím, že za každé další provinění je přičítána další akumulovaná chyba; během jedné akce tedy může vzniknout i několik akumulovaných chyb. V době, kdy míč bude ze hry ohlásí rozhodčí, který výhodu poskytl, stanoveným způsobem stolku časoměřičů počet přičtených akumulovaných chyb.

  Výhodu ve hře má rozhodčí použít i v případě zákroku, který hodlá potrestat vyloučením. Pokud v tomto případě není výhoda využita a míč se dostane do držení družstva, jehož hráč má být potrestán, rozhodčí ihned přeruší hru, provinilce vyloučí, a hru naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry, s výjimkou „zvláštního ustanovení“ pravidla 9. Pokud by se před přerušením hry rozhodčím dostal míč ze hry z jiného důvodu, vyloučí rozhodčí provinivšího se hráče a hru naváže způsobem odpovídajícím důvodu přerušení.

  Jestliže družstvo se po pátém akumulovaném faulu dopustí přestupku, za který má rozhodčí nařídit přímý volný (popřípadě pokutový) kop, provede tak vyjma případu, kdy přerušením hry by poškodil družstvo, které se neprovinilo tím, že by jeho akci zastavil ve zjevné brankové příležitosti (ponechá mu výhodu ve hře).

  Jestliže se družstvo dopustí přestupku, který se trestá nepřímým volným kopem, má rozhodčí ponechat výhodu ve hře za předpokladu, že nepotrestání přestupku nepovede k odplatě ze strany družstva, vůči jehož hráči byl přestupek spáchán.

 6. Rozhodčí má právo:
  1. přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel,
  2. přerušit hru, jestliže podle jeho názoru byl hráč vážně zraněn,
  3. vykázat z hrací plochu kteréhokoli člena družstva, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem ve hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nevhodným sportovním chováním.
 7. Rozhodčí má povinnost předčasně ukončit utkání (nebo ho nezahájit) v těchto případech:
  1. počet hráčů jednoho z družstev klesne pod tři, přičemž toto družstvo již nemá možnost postavit náhradníka,
  2. při inzultaci rozhodčího (bez ohledu na osobu, která se jí dopustí), přičemž inzultací se rozumí:
   • udeření,
   • kopnutí,
   • úmyslné podražení,
   • násilné vražení,
   • násilné cloumání,
   • úmyslné vyražení píšťalky z úst rozhodčího,
   • úmyslné prudké udeření rozhodčího míčem nebo jiným předmětem.

   Inzultací ale není plivnutí na rozhodčího, polití rozhodčího vodou, vytržení karet z ruky rozhodčího apod; tyto případy, pokud se týkají hráčů, se posuzují jako hrubé nesportovní chování).

   Pouhý pokus o udeření rozhodčího míčem nebo jiným předmětem se za inzultaci nepovažuje; pokud se ho však dopustí člen družstva, považuje se za projev hrubého nesportovního chování,

  3. při úmrtí některého z účastníků hry, přičemž za účastníky hry se považují hráči na hrací ploše i náhradníci na střídačce, a dále funkcionáři družstva, rozhodčí a časoměřič,
  4. pa zákrok policie ČR,
  5. družstvo na znamení nesouhlasu s rozhodováním rozhodčích odejde z hrací plochy.
 8. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání (nebo ho nezahájit) v těchto případech:
  1. pro tmu nebo špatnou viditelnost,
  2. pro špatné herní (povětrnostní) podmínky (v hale kouř, venku bouřka, sníh, prudký vítr), které by podle jeho názoru mohly i ohrozit zdraví hráčů,
  3. pro nezpůsobilost hrací plochy,
  4. hrají-li hráči podle názoru rozhodčího způsobem, který ohrožuje jejich zdraví, a je-li přitom udělování osobních trestů neúčinné a nápravu na výzvu rozhodčího nejsou ochotni nebo schopni ani kapitáni družstev,
  5. pro trvalý nezájem některého z družstev na regulérnosti utkání,
  6. poté, co vyloučený člen družstva neopustil hrací plochu ve lhůtě stanovené kapitánovi družstva rozhodčím (1–2 minuty),
  7. pro opakované hrubé nesportovní projevy obecenstva, které by podle jeho názoru mohly ohrozit bezpečnost účastníků utkání (např. opakované vnikání obecenstva na hrací plochu, házení nebezpečných předmětů, petard, světlic apod. na hrací plochu).

  Předtím, než rozhodčí předčasně ukončí utkání z výše uvedených důvodů, je povinen vyčerpat všechny dostupné možnosti vedoucí k dohrání utkání.

 9. Kapitán má právo vznést námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání, ale musí je uplatnit nejpozději před podepsáním zápisu o utkání po ukončení utkání. Námitky rozhodčí zapíše do zápisu o utkání a kapitán je povinen je podepsat.
  Námitky lze vznést (pokud Rozpis příslušné soutěže nestanoví jinak) proti:
  1. příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště,
  2. nastoupení nebo startu člena soupeřova družstva,
  3. výstroji hráče soupeřova družstva,
  4. výsledku utkání,
  5. neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu roz¬hodčího),
  6. popisu přestupků nebo popisu provinění příslušníka družstva.

  Za neregulérní průběh utkání se např. považuje, jestliže část utkání se hrála při zhoršeném osvětlení haly.

PRAVIDLO 6

DRUHÝ ROZHODČÍ

Práva a povinnosti

Druhý rozhodčí se pohybuje za druhou postranní čárou než rozhodčí a je oprávněn používat píšťalku.

Druhý rozhodčí pomáhá rozhodčímu řídit utkání v souladu s pravidly.

Druhý rozhodčí je oprávněn:

 • podle svého uvážení při porušení pravidel přerušit hru,
 • společně s hlavním rozhodčím zabezpečovat, aby střídání hráčů probíhala řádně.

V případě nevhodného vměšování nebo nepatřičného chování je rozhodčí oprávněn zbavit druhého rozhodčího jeho funkce a zajistit jeho náhradu s tím, že o všem vyrozumí příslušný orgán.

Rozhodnutí Komise futsalu FIFA

 1. Při mezinárodních utkáních je účast druhého rozhodčího povinná.

Rozhodnutí Komise futsalu ČMFS

 1. Druhý rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako rozhodčí s výjimkou odpovědnosti za dodržení doby hry v utkáních hraných na hrubý čas.
  Druhý rozhodčí se obvykle pohybuje za tou postranní čárou, za níž je umístěn stolek časomíry a střídačky.
 2. Druhý rozhodčí odpovídá zejména:
  1. za správné provedení střídání hráčů,
  2. za chování osob na střídačkách
  3. a v případě nepřítomnosti delegovaného časoměřiče a třetího rozhodčího
  4. za dodržení doby jedné minuty při čerpání oddechového času,
  5. za dodržení doby dvou minut hry družstva v oslabení po vyloučení hráče, nestanoví-li pravidla jinak.
 3. V případě, že názory druhého rozhodčího a hlavního rozhodčího k dané situaci jsou rozdílné, platí názor hlavního rozhodčího.

PRAVIDLO 7

ČASOMĚŘIČ A TŘETÍ ROZHODČÍ

Povinnosti časoměřiče

K utkání má být delegován časoměřič a třetí rozhodčí. Jejich místo je mimo hrací plochu na úrovni středové čáry mezi zónami pro střídání hráčů, zpravidla u stolku časomíry.

Časoměřič a třetí rozhodčí mají být vybaveni vhodným časoměrným zařízením (stopkami) a nezbytným vybavením pro zaznamenávání akumulovaných faulů; tato zařízení zabezpečuje řídící orgán nebo klub, který soutěž (utkání) organizuje.

Časoměřič
 1. V souladu s ustanoveními pravidla 8 měří čas: spustí časomíru při zahajovacím výkopu, zastaví časomíru vždy, když je míč mimo hru a opět spustí časomíru v okamžiku, kdy hra je znovu navázána autovým kopem, výhozem míče brankářem od branky, kopem z rohu, volným kopem, kopem z pokutové nebo z druhé pokutové značky, kopem po vypršení oddechového času a po míči rozhodčího.
 2. Odměřuje jednu minutu oddechového času.
 3. Odměřuje dvě minuty trestu po vyloučení hráče (pokud pravidla nestanoví jinak).
 4. Signalizuje pí&s

  vložil Panter, 25.06.08

 

Novinky

03.11.2012 - Ahoj! V akcích přibylo zimní soustředění, které proběhne stejně jako loni v Bystřici nad Pernštejnem. Tož nakupte diáře na rok 2013 a zapiště si tam termín více » Mry

zobrazit všechny ›

Nejbližší akce iCal

Trénink

30.05. 18:30 - Hřiště Jehnice

Přijde: Panter, Bárt, Mattoni, Waki, Kuba, Michal, Wadji, Fogl
Nepřijde: Ježek, Chetan, Ondra
Ignoruje: Falco, Luzi, Marině, Paja

Jehnice - Gooners

02.06. 13:10 - Rybnická

Přijde: Wadji, Bárt, Fogl, Mattoni, Panter, Kuba, Michal, Marině
Nepřijde: Paja, Ježek, Chetan, Waki, Ondra
Ignoruje: Falco, Luzi

Jehnice - West Žab B

02.06. 14:50 - Rybnická

Přijde: Wadji, Bárt, Fogl, Mattoni, Panter, Kuba, Michal, Marině
Nepřijde: Paja, Ježek, Chetan, Waki, Ondra
Ignoruje: Falco, Luzi

Zobrazit aktuální akce nebo archiv akcí.

Partneři klubu